Adiphenine


Adiphenine hay còn gọi là Adiphenine hydrochloride là loại thuốc chống co thắt cơ trơn, có công thức phân tử là C20H25NO2. Hãy cùng Medigoapp.com khám phá thêm thông tin về hoạt chất Adiphennine trong bài viết dưới đây.

  Adiphenine

  Tiêu đề: Adiphenine

  Số đăng ký CAS: 64-95-9

  Tên CAS: axit α-phenylbenzenacetic ester 2-(dietilamino)etyl

  Tên thay thế: 2-diethylaminoethyl diphenylacetate; diphenylacetyldiethylaminoethanol; diphacil; spasmolytin

  Công thức phân tử: C20H25NO2

  Khối lượng phân tử: 311.42

  Tỉ lệ phần trăm thành phần: C 77.14%, H 8.09%, N 4.50%, O 10.28%

  Nguồn tham khảo: Anticholinergic. Prepn: DE 626539 (1936 to Ciba); and pharmacology: T. Wagner-Jauregg et al., Ber. 72, 1551 (1939); R. R. Burtner, J. W. Cusic, J. Am. Chem. Soc. 65, 262 (1943). Crystal and molecular structure: J. J. Guy, T. A. Hamor, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 2 1973, 942. Effect on TSH release: D. Jordan et al., Eur. J. Pharmacol. 41, 53 (1977). HPLC determn in tissues: J. Michelot et al., J. Chromatogr. 257, 395 (1983). Pharmacokinetics: idem et al., Xenobiotica 11, 123 (1981).


  Dẫn xuất: Hydroclorua

  Số đăng ký CAS: 50-42-0

  Nhãn hiệu: Trasentine (Ciba-Geigy)

  Công thức phân tử: C20H25NO2.HCl

  Khối lượng phân tử: 347.88

  Tỉ lệ phần trăm thành phần: C 69.05%, H 7.53%, N 4.03%, O 9.20%, Cl 10.19%

  Tính chất: Tinh thể, nhiệt độ nóng chảy 113-114°C. Dễ tan trong nước; khó tan trong cồn, ether. LD50 i.p. trong chuột: 0.24 g/kg (Burtner, Cusic).

  Điểm nóng chảy: nhiệt độ nóng chảy 113-114°C

  Dữ liệu về độc tính: LD50 i.p. trong chuột: 0.24 g/kg (Burtner, Cusic)


  Therap-Cat: Thuốc chống co thắt.

  Từ khóa: Thuốc chống co thắt; Kháng muscarinic.