Pheromone


Pheromone là chất được bài tiết ra từ cơ thể làm tín hiệu hoá học cho những loài cùng loài. Chất này được tiết ra khi những con đực cố gắng tìm kiếm bạn tình trong quá trình giao phối.

    Pheromone là những chất được dùng làm những tín hiệu sinh học với các cá thể cùng loài, đôi khi chất này được bài tiết bên ngoài cơ thể chúng và có thể tạo nên những phản ứng riêng biệt ở những cá thể không cùng loài. Đôi khi chất nầy cũng được gọi là hormone xã hội (social hormone) hay được sử dụng trong một hệ thống thông tin hoá học. Có loài chỉ sản xuất một lượng pheromone và một số loài thì lại có khả năng sản xuất nhiều hơn. Hệ thống pheromone tương đối phức tạp ở các loài côn trùng sinh sống thành hệ sinh thái.