thuốc tim mạch

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Herbesser 30 hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

1.600 đ - 3.000 đ

Đã bán 17 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Nisten hộp 28 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

4.200 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Nifedipine T20 STADA retard hộp 10 vỉ x 10 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

6.000 đ - 10.000 đ

Đã bán 10 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Bisostad 5 hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

20.000 đ - 28.463 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Mibedatril 5 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

30.000 đ

Đã bán 8 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Flecaine Mylan hộp 3 vỉ x 10 viên nén

Hộp 3 vỉ x 10 viên

592.000 đ

Đã bán 7 hộp

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Captopril 25mg Domesco hộp 100 viên

Hộp 10 vỉ x 10 viên

5.000 đ - 30.000 đ

Đã bán 7 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Biscapro 2,5 hộp 28 viên

Hộp 2 vỉ x 14 viên

14.000 đ - 49.000 đ

Đã bán 5 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc chống kết tập tiểu cầu Aspirin 100 (TRAPHACO) hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

4.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 5 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Betaloc 50mg hộp 60 viên

Hộp 3 vỉ x 20 viên

2.400 đ - 5.000 đ

Đã bán 5 viên

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch Cordaflex 20mg hộp 6 vỉ x 10 viên

Hộp 6 vỉ x 10 viên

30.000 đ

Đã bán 5 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc hướng tâm thần NENI 800 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

3.000 đ - 4.000 đ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc trị tăng huyết áp Peruzi 6,25mg hộp 3 vỉ x 10 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

16.000 đ - 20.000 đ

Đã bán 4 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Kit test nhanh Covid-19

Thuốc tim mạch SaVi Carvedilol 6.25 hộp 30 viên

Hộp 3 vỉ x 10 viên

13.600 đ - 17.595 đ

Đã bán 4 vỉ

Cần tư vấn từ dược sĩ

Cần tư vấn từ dược sĩ