Máy, que thử đường huyết

Kit test nhanh Covid-19

Que thử đường huyết On Call Plus hộp 25 que

Hộp 25 cái

145.000 đ - 190.000 đ

Đã bán 7 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử đường huyết OGCare hộp 50 que

Hộp 50 cái

280.000 đ - 397.000 đ

Đã bán 8 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử đường huyết OGCare hộp 25 que

Hộp 25 cái

185.000 đ - 225.000 đ

Đã bán 5 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử đường huyết ONETOUCH SELECT PLUS hộp 25 que thử

Hộp 25 cái

215.000 đ - 230.000 đ

Đã bán 4 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Que thử đường huyết On Call Advanced hộp 25 que

Hộp 25 cái

187.853 đ - 195.000 đ

Đã bán 3 hộp

Kit test nhanh Covid-19

Máy đo đường huyết On Call Plus hộp 1 cái

Hộp 1 cái

550.000 đ - 650.000 đ

Đã bán 2 hộp